Qui Truong

Ngày Đăng:

27/03/2023 09:09

Ngày Cập Nhật:

30/03/2023 08:47

Tác giả: Qui Truong
Ngày đăng: 27/03/2023 09:09

Giới thiệu về SGA và vai trò của nó trong Oracle Database.

Trong Oracle Database, System Global Area (SGA) là một phần quan trọng của bộ nhớ máy tính được sử dụng để lưu trữ các dữ liệu phổ biến và các đối tượng dùng chung giữa các tiến trình. SGA cung cấp một khối lượng lớn bộ nhớ cho việc thực thi các tác vụ cơ bản của hệ thống, bao gồm cả cache cho các block dữ liệu được truy cập thường xuyên, cache cho các câu lệnh SQL được thực thi gần đây và nhiều đối tượng dùng chung khác.

Vai trò của SGA là rất quan trọng trong việc tăng hiệu suất của Oracle Database. Khi hệ thống cần truy cập dữ liệu, nó sẽ tìm kiếm trong SGA trước khi truy cập vào ổ đĩa. Nếu dữ liệu được tìm thấy trong SGA, thời gian truy cập sẽ rất nhanh, giúp tăng tốc độ hoạt động của hệ thống. Nếu dữ liệu không tồn tại trong SGA, hệ thống sẽ phải truy cập vào ổ đĩa, điều này sẽ làm chậm tốc độ hoạt động của hệ thống.

Với vai trò quan trọng của mình, SGA cần được quản lý và tinh chỉnh đúng cách để đảm bảo hoạt động hiệu quả của hệ thống. Các DBA (Database Administrators) thường sử dụng các công cụ quản lý hệ thống của Oracle để xem và tinh chỉnh các tham số của SGA, bao gồm cả kích thước và phân bổ bộ nhớ cho các thành phần khác nhau của SGA.

Tóm lại, System Global Area (SGA) là một phần quan trọng trong Oracle Database và đóng vai trò rất quan trọng trong việc tăng hiệu suất của hệ thống. Việc quản lý và tinh chỉnh đúng cách các thành phần của SGA sẽ giúp tối ưu hoá hiệu suất của hệ thống và cải thiện trải nghiệm người dùng.

Khái niệm về SGA

Giới thiệu định nghĩa SGA là gì

SGA (System Global Area) là một nhóm các cấu trúc bộ nhớ được chia sẻ, gọi là các thành phần SGA, chứa dữ liệu và thông tin điều khiển cho một instance của Oracle Database. SGA được chia sẻ bởi tất cả các tiến trình máy chủ và nền tảng. Các dữ liệu được lưu trữ trong SGA bao gồm các khối dữ liệu được bộ nhớ đệm và các khu vực SQL được chia sẻ.

Các thành phần của SGA bao gồm gì và chức năng của chúng

SGA (System Global Area) trong Oracle Database là một nhóm các cấu trúc bộ nhớ chia sẻ, gồm các thành phần sau

 1. Database Buffer Cache: là một khu vực lưu trữ các khối dữ liệu được đọc từ ổ đĩa vào bộ nhớ SGA để sử dụng bởi các truy vấn sau đó.
 2. Shared Pool: là nơi lưu trữ các SQL statement đã được phân tích cú pháp (parsed) và được chia sẻ bởi các kết nối vào cơ sở dữ liệu.
 3. Large Pool: cung cấp bộ nhớ lớn hơn cho các quá trình chuyên biệt như quản lý bộ nhớ hoặc I/O.
 4. Java Pool: chứa các đối tượng Java được sử dụng bởi các ứng dụng Java trong cơ sở dữ liệu Oracle.
 5. Streams Pool: là một khu vực nhớ mới được giới thiệu trong Oracle 9i và được sử dụng để lưu trữ các kênh stream cho các hệ thống stream.
 6. Redo Log Buffer: chứa các bản ghi redo log, giúp bảo đảm tính toàn vẹn dữ liệu.

Các thành phần này chứa dữ liệu và thông tin điều khiển cần thiết cho một instance của Oracle Database, và được sử dụng bởi tất cả các quá trình máy chủ(Server processes) và nền tảng (background processes) của cơ sở dữ liệu.


SGA là một trong những thành phần quan trọng của Oracle Database, vì nó cung cấp một phạm vi bộ nhớ được chia sẻ giữa tất cả các quá trình, giúp cải thiện hiệu suất và đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.

Share Pool

SGA trong Oracle - Share pool

Phần shared pool của SGA chứa thư viện cache, bộ nhớ cache từ điển dữ liệu(Dictionary data), bộ nhớ kết quả máy chủ chứa bộ nhớ cache truy vấn SQL và bộ nhớ cache kết quả chức năng PL/SQL, bộ đệm cho các thông điệp thực thi song song và các cấu trúc điều khiển.

Từ điển dữ liệu(Dictionary) là một bộ sưu tập các bảng(Table) và chế độ xem(View) cơ sở dữ liệu chứa thông tin tham chiếu về cơ sở dữ liệu, cấu trúc của nó và người sử dụng của nó. Oracle Database truy cập vào từ điển dữ liệu thường xuyên trong quá trình phân tích cú pháp câu lệnh SQL. Truy cập này là cần thiết cho việc tiếp tục hoạt động của Oracle Database.

Từ điển dữ liệu được truy cập rất nhiều lần bởi Oracle Database, hai vùng bộ nhớ đặc biệt được chỉ định để chứa dữ liệu từ điển. Một vùng được gọi là bộ nhớ cache từ điển, còn được biết đến là bộ nhớ hàng do nó chứa dữ liệu dưới dạng hàng thay vì bộ đệm (bộ đệm chứa toàn bộ các khối dữ liệu). Vùng nhớ khác chứa dữ liệu từ điển là bộ nhớ cache thư viện. Tất cả các tiến trình người dùng Oracle Database chia sẻ hai bộ nhớ cache này để truy cập thông tin từ điển dữ liệu.

Oracle Database đại diện cho mỗi câu lệnh SQL mà nó chạy với một khu vực SQL Share(cũng như một khu vực SQL riêng tư được giữ trong PGA). Oracle Database nhận ra khi hai người dùng đang thực thi cùng một câu lệnh SQL và tái sử dụng khu vực SQL Share cho những người dùng đó.


Một khu vực SQL Share chứa cây phân tích cú pháp và kế hoạch thực thi cho một câu lệnh SQL cụ thể. Oracle Database tiết kiệm bộ nhớ bằng cách sử dụng khu vực SQL Share cho các câu lệnh SQL được thực thi nhiều lần, điều này thường xảy ra khi nhiều người dùng chạy cùng một ứng dụng.

Khi một câu lệnh SQL mới được phân tích cú pháp, Oracle Database phân bổ bộ nhớ từ shared pool để lưu trữ trong khu vực SQL Share. Kích thước của bộ nhớ này phụ thuộc vào độ phức tạp của câu lệnh.

Các đơn vị chương trình PL/SQL (Procedure, Function, Package, anonymous blocks, và database triggers) được xử lý bởi Oracle Database tương tự như cách nó xử lý các câu lệnh SQL riêng lẻ.


Oracle Database phân bổ một khu vực Share để giữ dạng phân tích, biên dịch của một đơn vị chương trình. Oracle Database phân bổ một khu vực riêng để giữ các giá trị cụ thể cho phiên làm việc chạy đơn vị chương trình đó, bao gồm các biến cục bộ, toàn cục và gói (còn được gọi là khởi tạo gói) và bộ đệm để thực thi SQL.


Nếu nhiều hơn một người dùng chạy cùng một đơn vị chương trình, thì một khu vực chung duy nhất được sử dụng bởi tất cả người dùng, trong khi tất cả người dùng giữ các bản sao riêng biệt của khu vực SQL riêng của họ, giữ các giá trị cụ thể cho phiên của riêng họ.

Các câu lệnh SQL riêng lẻ chứa trong một đơn vị chương trình PL/SQL được xử lý giống như các câu lệnh SQL khác. Mặc dù chúng được tạo ra từ một đơn vị chương trình PL/SQL, nhưng các câu lệnh SQL này sử dụng một khu vực Share để giữ dạng phân tích của chúng và một khu vực riêng cho mỗi phiên làm việc chạy câu lệnh.


Bộ nhớ đệm kết quả máy chủ (Server Result Cache) chứa bộ đệm kết quả truy vấn SQL và bộ đệm kết quả chức năng PL/SQL, chia sẻ cùng cơ sở hạ tầng. Bộ nhớ đệm kết quả máy chủ chứa các bộ kết quả, không phải các khối dữ liệu.


Kết quả của các truy vấn và các đoạn truy vấn có thể được lưu vào bộ nhớ đệm trong SQL query result cache. Cơ sở dữ liệu máy chủ có thể sử dụng các kết quả được lưu trong bộ đệm để trả lời các thực thi truy vấn và đoạn truy vấn tương lai.


Bởi vì việc lấy kết quả từ bộ nhớ đệm truy vấn SQL nhanh hơn việc chạy lại truy vấn, nên các truy vấn được chạy thường xuyên sẽ có hiệu suất tốt hơn đáng kể khi kết quả của chúng được lưu vào bộ đệm.


Một chức năng PL/SQL được sử dụng để trả về kết quả của một phép tính mà đầu vào là một hoặc nhiều truy vấn được tham số hóa bởi chức năng. Trong một số trường hợp, các truy vấn này truy cập vào dữ liệu thay đổi rất ít so với tần suất gọi chức năng.


Bạn có thể bao gồm cú pháp trong văn bản nguồn của một chức năng PL/SQL để yêu cầu kết quả của nó được lưu trong bộ đệm kết quả chức năng PL/SQL và (để đảm bảo tính chính xác) bộ đệm được xóa khi các bảng trong danh sách bảng trải qua ngôn ngữ điều khiển dữ liệu (DML).


Vùng nhớ dành riêng (Reserved Pool) là một khu vực bộ nhớ trong bộ nhớ đệm chung mà Oracle Database có thể sử dụng để phân bổ các mảnh bộ nhớ liên tục lớn.

Database Buffer Cache

SGA trong oracle - database buffer cache

Database buffer cache là một phần của SGA (Shared Global Area) mà lưu giữ các khối hình ảnh được đọc từ các tập tin dữ liệu hoặc được tạo động để đáp ứng mô hình tính nhất quán khi đọc dữ liệu. Tất cả người dùng đang kết nối đồng thời với instance đều chia sẻ truy cập vào database buffer cache.

Đầu tiên một tiến trình người dùng của Oracle Database yêu cầu một phần dữ liệu cụ thể nào đó, nó sẽ tìm kiếm phần dữ liệu trong database buffer cache. Nếu tiến trình tìm thấy dữ liệu đã có trong cache (gọi là cache hit), nó có thể đọc dữ liệu trực tiếp từ bộ nhớ.


Nếu tiến trình không tìm thấy dữ liệu trong cache (gọi là cache miss), nó phải sao chép khối dữ liệu từ tập tin dữ liệu trên đĩa vào bộ đệm trong cache trước khi truy cập vào dữ liệu. Truy cập vào dữ liệu thông qua cache hit nhanh hơn so với truy cập thông qua cache miss.

Các bộ đệm trong cache được quản lý bởi một thuật toán phức tạp sử dụng kết hợp của danh sách least recently used (LRU) và touch count. LRU giúp đảm bảo rằng các khối được sử dụng gần đây nhất có xu hướng được giữ trong bộ nhớ để giảm thiểu truy cập đĩa.

Keep buffer pool và recycle buffer pool được sử dụng cho độ điều chỉnh buffer pool chuyên môn. Keep buffer pool được thiết kế để giữ lại các bộ đệm trong bộ nhớ lâu hơn so với LRU sẽ giữ lại chúng. Recycle buffer pool được thiết kế để xóa các bộ đệm khỏi bộ nhớ nhanh hơn so với LRU bình thường.

Bạn có thể cấu hình thêm các bộ đệm khác để giữ các khối có kích thước khác với kích thước khối mặc định.

Redo log Buffer

SGA trong oracle - Redo log buffer

Bộ đệm redo log là một bộ đệm trong SGA lưu trữ thông tin về các thay đổi được thực hiện trên cơ sở dữ liệu. Bộ đệm này sử dụng các redo entries để lưu trữ thông tin về các hoạt động DML, DDL hoặc các hoạt động nội bộ. Các redo entries được sử dụng để phục hồi cơ sở dữ liệu nếu cần.

Khi một quá trình máy chủ thực hiện các thay đổi trong bộ đệm cache, các redo entries được tạo ra và lưu trữ trong bộ đệm redo log. Các redo entries được lưu trữ liên tục, tuần tự trong bộ đệm. Tiến trình nền ghi nhật ký sẽ ghi các redo entries từ bộ đệm vào tập tin redo log đang hoạt động trên đĩa.

Large Pool

SGA trong oracle - Lage Pool

Large Pool(bể lớn) cho phép người quản trị cấp phát bộ nhớ lớn để sử dụng cho các mục đích sau:

 1. Bộ nhớ phiên cho máy chủ chia sẻ và giao diện Oracle XA (sử dụng khi các giao dịch tương tác với nhiều cơ sở dữ liệu)
 2. Các tiến trình máy chủ I/O
 3. Các hoạt động sao lưu và khôi phục Cơ sở dữ liệu Oracle
 4. Các hoạt động truy vấn song song
 5. Bộ nhớ lưu trữ bảng bộ nhớ hàng đợi nâng cao

Khi cấp phát bộ nhớ phiên(Session memory) cho máy chủ chia sẻ, Oracle XA hoặc bộ đệm truy vấn song song từ Large Pool, Oracle Database có thể sử dụng Share pool chủ yếu để lưu trữ SQL chia sẻ và tránh gây ra tác động đến hiệu suất do giảm kích thước bộ nhớ cache SQL chia sẻ.

Bên cạnh đó, bộ nhớ cho các hoạt động sao lưu và khôi phục cơ sở dữ liệu Oracle, cho các tiến trình máy chủ I/O và cho bộ đệm truy vấn song song được cấp phát bằng các buffer vài trăm kilobyte. Large pool có khả năng đáp ứng các yêu cầu bộ nhớ lớn hơn so với Share pool.

Large Pool không được quản lý bằng một danh sách least recently used (LRU).

Java Pool

SGA trong oracle - Java Pool

Bộ nhớ Java pool được sử dụng để lưu trữ tất cả mã và dữ liệu Java cụ thể cho phiên trong Máy ảo Java (JVM). Bộ nhớ Java pool được sử dụng theo các cách khác nhau, tùy thuộc vào chế độ mà Oracle Database đang chạy.


Dưới đây là các cách sử dụng bộ nhớ Java Pool theo từng chế độ mà Oracle Database đang chạy:

 1. Dedicated Server Mode: Ở chế độ này, Java Pool được sử dụng để lưu trữ mã Java và dữ liệu liên quan đến phiên của người dùng kết nối trực tiếp đến Oracle Database thông qua các kết nối cục bộ (local connections). Khi một phiên người dùng kết thúc, bộ nhớ Java Pool được giải phóng.
 2. Shared Server Mode: Ở chế độ này, Java Pool được sử dụng để lưu trữ mã Java và dữ liệu liên quan đến các phiên của người dùng kết nối đến Oracle Database thông qua kết nối chia sẻ (shared connections). Do đó, bộ nhớ Java Pool ở chế độ này được chia sẻ bởi các phiên người dùng và sẽ không được giải phóng cho đến khi toàn bộ các phiên người dùng kết thúc.
 3. Oracle XA Mode: Ở chế độ này, bộ nhớ Java Pool được sử dụng để lưu trữ thông tin liên quan đến phiên của người dùng kết nối đến Oracle Database thông qua Oracle XA Interface. Điều này cho phép các phiên Oracle XA giữ trạng thái trên toàn bộ nhiệm vụ phân tán, giúp đảm bảo tính toàn vẹn của các giao dịch phân tán. Bộ nhớ Java Pool trong chế độ này được giải phóng khi toàn bộ các phiên Oracle XA kết thúc.

Streams Pool

SGA trong oracle - Streams pool

kien truc oracle database

The Streams pool là một khu vực bộ nhớ được sử dụng độc quyền bởi Oracle Streams. Nó lưu trữ các tin nhắn hàng đợi được đệm và cung cấp bộ nhớ cho các quá trình capture và apply của Oracle Streams.

Nếu không được cấu hình cụ thể, kích thước của Streams pool sẽ bắt đầu từ số không. Kích thước của pool sẽ tăng động khi cần thiết khi sử dụng Oracle Streams.

Oracle Streams là một công nghệ trong Oracle Database được sử dụng để sao chép dữ liệu và đồng bộ hóa dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu khác nhau hoặc giữa các bảng khác nhau trong cùng một cơ sở dữ liệu. Quá trình sao chép và đồng bộ hóa dữ liệu được thực hiện bởi các quá trình capture và apply.

Quá trình capture thu thập các thay đổi dữ liệu từ một cơ sở dữ liệu hoặc một bảng trong cơ sở dữ liệu đó và chuyển chúng vào một hàng đợi (queue) trong Oracle Streams. Sau đó, các quá trình apply sử dụng hàng đợi đó để áp dụng các thay đổi vào cơ sở dữ liệu đích.

Các quá trình capture và apply cần có đủ bộ nhớ để lưu trữ các thông tin trong quá trình sao chép dữ liệu. Bộ nhớ này được cung cấp bởi Streams pool, và kích thước của pool sẽ tăng dần theo nhu cầu của quá trình sao chép dữ liệu. Nếu bạn không cấu hình Streams pool, kích thước của pool sẽ bắt đầu từ 0 và tăng dần theo nhu cầu sử dụng.

Tại sao SGA quan trọng với Oracle Database

Các lợi ích của việc sử dụng SGA trong Oracle Database

Các lợi ích của việc sử dụng SGA trong Oracle Database gồm:


 1. Tăng hiệu suất: SGA được sử dụng để lưu trữ dữ liệu và chương trình của ứng dụng, giúp tăng tốc độ xử lý dữ liệu bằng cách tránh việc phải đọc và ghi dữ liệu từ đĩa. Điều này giúp giảm thời gian truy cập đĩa và tăng tốc độ xử lý của các truy vấn và giao dịch.
 2. Tăng tính sẵn sàng: SGA cung cấp bộ đệm cho dữ liệu, giúp đảm bảo rằng dữ liệu luôn sẵn sàng khi được yêu cầu bởi các ứng dụng hoặc người dùng.
 3. Tăng khả năng tái sử dụng: SGA cung cấp bộ đệm cho chương trình, giúp đảm bảo rằng chương trình được lưu trữ trong bộ nhớ và có thể được sử dụng lại nhiều lần bởi các ứng dụng khác nhau.
 4. Tăng tính bảo mật: SGA giữ các thông tin quan trọng của ứng dụng và cung cấp các cơ chế bảo mật để bảo vệ các thông tin này khỏi các cuộc tấn công.
 5. Dễ dàng quản lý: SGA có thể được quản lý và cấu hình một cách dễ dàng, giúp các quản trị viên hệ thống có thể điều chỉnh kích thước và cấu hình của bộ nhớ để đáp ứng nhu cầu của ứng dụng.

Tính năng bảo mật được cung cấp bởi SGA trong Oracle Database

SGA cung cấp một số tính năng bảo mật cho hệ thống Oracle Database. Một trong những tính năng bảo mật quan trọng nhất của SGA là quản lý quyền truy cập vào dữ liệu.

SGA cho phép người quản trị cấu hình các quyền truy cập vào dữ liệu cho người dùng và nhóm người dùng khác nhau. Người dùng chỉ có thể truy cập vào các phần của dữ liệu mà họ được phép truy cập theo quyền hạn được cấu hình trong SGA.

SGA cũng cung cấp khả năng mã hóa dữ liệu trong bộ nhớ để bảo vệ chúng khỏi các mối đe dọa bảo mật. Điều này làm giảm rủi ro mất mát dữ liệu do các cuộc tấn công bảo mật như tấn công từ chối dịch vụ (DoS), tấn công SQL injection và mã độc.

Ngoài ra, SGA cũng cung cấp tính năng xác thực và phân quyền người dùng. Người quản trị có thể cấu hình SGA để xác thực người dùng khi họ truy cập vào hệ thống và cấp cho họ quyền truy cập tương ứng với công việc của họ. Điều này giúp đảm bảo rằng chỉ các người dùng được ủy quyền mới có thể truy cập vào dữ liệu và thực hiện các hoạt động quan trọng trên hệ thống.

Sử dụng SGA

Cách sử dụng SGA để cải thiện hiệu suất và độ tin cậy của Oracle Database

Để sử dụng SGA để cải thiện hiệu suất và độ tin cậy của Oracle Database, có thể thực hiện các bước sau:


 1. Xác định kích thước SGA phù hợp cho hệ thống của bạn dựa trên yêu cầu về bộ nhớ của ứng dụng cũng như khả năng phục vụ của phần cứng. Có thể sử dụng công cụ Oracle Memory Advisor để đề xuất kích thước SGA tối ưu.
 2. Cấu hình các thành phần của SGA, bao gồm shared pool, buffer cache, redo log buffer, large pool, java pool, và streams pool. Các cấu hình này phải phù hợp với yêu cầu ứng dụng và phần cứng của hệ thống.
 3. Thực hiện kiểm tra hiệu suất và độ tin cậy của SGA bằng cách sử dụng các công cụ Oracle như Automatic Workload Repository (AWR), Automatic Database Diagnostic Monitor (ADDM) và Enterprise Manager.
 4. Tối ưu hóa các thành phần của SGA bằng cách sử dụng các công cụ và kỹ thuật tối ưu hóa, chẳng hạn như sử dụng memory advisors để cấu hình kích thước và thành phần của SGA, sử dụng các kỹ thuật tối ưu hóa SQL để tăng hiệu suất của shared pool, buffer cache và large pool, và sử dụng kỹ thuật kiểm soát I/O để giảm tải cho redo log buffer.
 5. Điều chỉnh cấu hình của SGA và kiểm tra hiệu suất và độ tin cậy của hệ thống định kỳ để đảm bảo rằng SGA vẫn đáp ứng được yêu cầu của ứng dụng và phần cứng.

Các thao tác quản lý SGA cần thiết trong quá trình vận hành Oracle Database

Trong quá trình vận hành Oracle Database, có một số thao tác quản lý SGA cần thiết như sau:


 1. Cấu hình SGA: Cần xác định và cấu hình các thành phần SGA như buffer cache, shared pool, large pool, và redo log buffer phù hợp với môi trường và tài nguyên hệ thống để đảm bảo hiệu suất tối đa và sử dụng tài nguyên hiệu quả.
 2. Giám sát SGA: Cần theo dõi các chỉ số liên quan đến SGA như kích thước, tình trạng sử dụng, sức chứa và quản lý khối lượng dữ liệu truy cập SGA để đảm bảo việc hoạt động của hệ thống được ổn định và tránh những tình huống không mong muốn.
 3. Tinh chỉnh SGA: Cần tinh chỉnh các cấu hình SGA phù hợp với môi trường và tải công việc của hệ thống, cải thiện hiệu suất và tối ưu hóa sử dụng tài nguyên hệ thống.
 4. Sao lưu và khôi phục SGA: Cần có các kế hoạch sao lưu và khôi phục SGA để đảm bảo độ tin cậy của hệ thống và giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động.
 5. Bảo mật SGA: Cần đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin trong SGA bằng cách sử dụng các cơ chế bảo mật như phân quyền, mã hóa và kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu.

Kết luận

Tóm tắt lại vai trò và quan trọng của SGA đối với Oracle Database

SGA (System Global Area) là một vùng nhớ trong bộ nhớ chung của Oracle Database, được sử dụng để lưu trữ dữ liệu và thông tin quản lý hệ thống. Vai trò của SGA là quản lý tất cả các hoạt động của Oracle Database, bao gồm các hoạt động của người dùng và hệ thống.


Nó đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện hiệu suất và độ tin cậy của hệ thống bằng cách cung cấp truy cập nhanh chóng đến dữ liệu và giảm thiểu số lượng truy vấn đến ổ cứng.

Các thành phần chính của SGA bao gồm shared pool, buffer cache, redo log buffer, Java pool, large pool và Streams pool. Quản lý SGA đòi hỏi các thao tác quản lý như cấu hình, xem, thay đổi cấu hình và theo dõi sử dụng bộ nhớ để đảm bảo hiệu quả và độ tin cậy của hệ thống.


Sử dụng SGA có thể giúp tối ưu hóa hiệu suất hệ thống, cải thiện khả năng chịu tải và đảm bảo tính khả dụng của hệ thống. Ngoài ra, SGA cũng cung cấp tính năng bảo mật để bảo vệ dữ liệu trước các mối đe dọa từ bên ngoài.

Sự cần thiết của SGA trong Oracle

Việc sử dụng SGA là rất cần thiết để tối ưu hóa hiệu suất hệ thống và đảm bảo tính bảo mật của Oracle Database. SGA giúp quản lý và phân bổ bộ nhớ cho các thành phần khác nhau trong hệ thống như buffer cache, shared pool, large pool, java pool, redo log buffer, và streams pool.


Khi được quản lý và sử dụng đúng cách, SGA có thể giúp tăng tốc độ truy cập và xử lý dữ liệu, giảm thiểu thời gian phản hồi và tăng tính tin cậy của hệ thống. Tuy nhiên, để đạt được các lợi ích này, người quản trị cần thường xuyên thực hiện các thao tác quản lý SGA như cấu hình, giám sát, điều chỉnh kích thước, và tối ưu hóa các thành phần của SGA.

Chia sẽ bài viết này

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Qui Truong

Thông tin tác giả:

Xin chào mọi người, mình là Qui Trương. Hiện tại, ngoài công việc là một DBA thì mình còn là một người sáng tạo nội dung trên trang blog caitrang.com. Mỗi ngày, mình luôn tìm kiếm cách để chia sẻ những nội dung độc đáo, ý nghĩa và mang tính cảm hứng tới mọi người. Mình tin rằng qua từng dòng viết, mình có thể kết nối và tạo dựng một cộng đồng đọc giả thú vị và ý nghĩa.

Page [tcb_pagination_current_page] of [tcb_pagination_total_pages]

>